Tisk článku

Od pramene Židovy strouhy

Potok Židova strouha

je levostranný přítok řeky Lužnice, který do ní ústí asi 3 km jiţně od Bechyně nedaleko pod obcí Nuzice. Pramení asi 1 km jiţně od Bzí ve výšce 519 m nad mořem. Oficiálně tok začíná pod hrází Bečického rybníka. Po celé délce toku směřuje na severozápad. Ţidova strouha je 20,5 km dlouhá a odvodňuje území o rozloze 74 km čtverečních. Horní tok potoka je neschůdný. Na dolním toku vytváří divoké kaňonovité údolí. Při ústí do Luţnice lemují Ţidovu strouhu mohutné skalní masivy, které jí dávají mimořádně romantický vzhled.
Nejkrásnějším a nejzajímavějším úsekem je část (od „Kálalova mlýna“) mezi silnicí z Týna nad Vltavou do Březnice a Luţnicí. Údolím potoka Vás povede ţlutá turistická značka, která od soutoku s Luţnicí pokračuje dále do Bechyně. Poutavá je historie vzniku jména potoka. Místní pověst ji například připisuje ţidovskému obyvatelstvu, které se zde ukrylo po svém vyhnání z Týna nad Vltavou nebo Bechyně, či dokonce slavnému kouzelníku krále Václava IV. Ţitovi, který se zde údajně skrýval. Je moţné, ţe je název odvozen od majitele okolních pozemků, smilovického rychtáře Čudy (původně Čudova strouha) či od slova ţito, v širším významu obilí, naznačující, ţe potok protéká úrodnou oblastí. Za vyššího stavu vody je trasa obtíţně schůdná. Na pěší výlet Ţidovou strouhou je lépe se vydat za pěkného počasí, nikoliv při vyšším stavu vody a po vydatných deštích. Na trase podél Ţidovy strouhy je nutné překonávat drobné terénní překáţky a zejména na konci trasy budete potok opakovaně přecházet.

Eurorando 2011

Turistický pochod je součástí seriálu akcí pořádaných k celoevropskému setkání turistů Eurando 2011, který organizují Španělé ve městech Almeria a Granada v říjnu 2011. Průvodním tématem je voda, jako ţivotodárná tekutina. V České republice probíhá seriál akcí k EURORANDU 2011 pod názvem „Voda ze střechy Evropy". Klub českých turistů v rámci této celoplošné akce organizuje 176 pochodů, při kterých bude z pramenů a toků řek, studánek a minerálních pramenů odebrána voda. Akce pořádají jednotlivé odbory Klubu českých turistů na celém území našeho státu.
Ve 13:00 hodin se v cíli pochodu na soutoku Ţidovy Strouhy s řekou Luţnicí uskuteční v rámci akce Eurorando 2011 – Voda ze střechy Evropy slavnostní odběr vody z řeky Lužnice a Židovy Strouhy.

SEZNAM PĚŠÍCH TRAS:

10 km Bechyně, Zářečí, Kopaniny, údolím potoka Židova Strouha – po žluté turistické značce, soutok s Lužnicí, Bechyně
12 km Bechyně, Hodonice, údolím potoka Židova Strouha – po žluté turistické značce, soutok s Lužnicí, Bechyně
15 km Bechyně, Zářečí, Kopaniny, Nuzice, údolím potoka Židova Strouha, soutok s Lužnicí, Bechyně – po modré a žluté turitické značce
18 km Od „Kálalova mlýna“ – odbočka mezi silnicí z Týna nad Vltavou do Březnice, po žluté turistické značce údolím Židovy Strouhy, soutok s Lužnicí, Bechyně

Tisk článku